PHOTO GALLERY  
 

#
Vidhyarthi Bhavanam,U.K.S Road,Kozhikode-673 001,Phone: 0495-2727470, 2722640, 2722544